หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลสามเงา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลสามเงา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
 
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามเงา จังหวัดตาก
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  นายสมจิต เรืองสุริยะ  
  นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา  
 
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.สามเงา
" พัฒนาท้องถิ่นให้น่ายล พัฒนาคนให้มีความสุข "
 
 
นโยบายเทศบาลตำบลสามเงา
 
นโยบายที่ 1
นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
  ใช้หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Govermance) ในการบริหารจัดการ ได้แก่หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพิ่มบทบาทในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย รวมถึงความรู้ความเข้าใจ
  เกี่ยวกับกิจการของเทศบาลตำบลสามเงาอย่างต่อเนื่อง และสร้างคนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจการเมือง
    พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา ให้มีความรู้ความสามารถ รู้ถึงบทบาทอำนาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนในเรื่องการบริการประชาชน ในการอุทิศตนให้กับงานราชการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การรักองค์กร และเรื่องความสามัคคี
 
นโยบายที่ 2
นโยบายด้านการบริการประชาชน
  อำนวยความสะดวกงานบริการกับประชาชนด้วยความ รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
  จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา
  พัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิ รวดเร็ว ชัดเจน และครอบคลุม ทั่วถึง โดยให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาล และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ให้กับประชาชนรับทราบตามเสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ รวมถึงช่องทางอื่นๆ เช่น วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
 
นโยบายที่ 3
นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เช่น แสงสว่าง ไฟฟ้า น้ำประปา ถนน ในเขตเทศบาลเพื่อให้ความเป็นอยู่ และการคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
  ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลให้ครอบคลุมพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาล ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม
น่าดู น่าอยู่ น่าเที่ยว มีความเป็นเอกลักษณ์
 
นโยบายที่ 4
นโยบายด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
  การจัดการด้านสุขอนามัยประชาชนทุกชุมชน
อย่างเท่าเทียม
  การจัดระบบการเก็บขยะ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการคัดแยกขยะในครัวเรือน
  ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และให้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง
    เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และครอบคลุม
    ส่งเสริม สนับสนุน การให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัยของร้านอาหารและยกระดับในเรื่องคุณภาพมาตรฐานของกิจการร้านค้าแก่ ผู้ประกอบการทุกประเภท
    จัดระบบการรักษาความสะอาดของถนนทุกสายทุกซอยในเขตเทศบาล รวมถึงความสะอาดลำรางระบายน้ำ ฟื้นฟูและรักษาแหล่งน้ำ ให้สะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้
    ลดปริมาณมลพิษทางอากาศในชุมชน ส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทาง หรือการใช้ยานพาหนะร่วมกันเป็นหมู่คณะ รณรงค์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ยานพาหนะทุกชนิดขณะจอดในที่จอด
 
นโยบายที่ 5
นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสูงสุดตามวัย
  ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ รองรับประชาคมอาเซียน
  ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน คนพิการ และ ผู้สูงอายุด้วยการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
    ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างรอบด้าน และมีความเป็นมืออาชีพ
    จัดให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการประชาชน เช่น กำหนดจุดติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล
    ส่งเสริม สนับสนุน การเล่นกีฬาของเยาวชน และประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา การจัดการ แข่งขันกีฬา การฝึกอบรมการเล่นกีฬา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมกีฬาต่างๆ
 
นโยบายที่ 6
นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ให้ได้รับการช่วยเหลือ
  จัดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ ให้กับสตรี เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
  ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคมชุมชนเทศบาล ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ให้มีความเข้มแข็ง การนำความรู้
  ความสามารถประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาเผยแพร่สืบต่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้
    ดูแลส่งเสริมกิจกรรมและให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดูแลบ้าน ดูแลครอบครัว ถือเป็นกำลังสำคัญในการเริ่มต้นพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
เทศบาลตำบลสามเงา
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
 
เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ​63130
โทรศัพท์ : 055-800-606 โทรสาร : 055-800-606 ต่อ 111
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสามเงา
จำนวนผู้เข้าชม 642,734 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2567 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10