หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลสามเงา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลสามเงา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
 
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามเงา จังหวัดตาก
  ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เทศบาลตำบลสามเงา จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลสามเงาเมื่อ 15 ตุลาคม 2499 เปลี่ยนแปลงเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ลงวันที่ 25 มีนาคม 2526 ซึ่งได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 ตอนที่ 42 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2526 เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลสามเงา ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่องรายชื่อสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลัง เพียงพอที่จะบริหารงานประจำของสุขาภิบาลได้ ลงวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2542
 
ที่ตั้ง
 
สถานที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ถนนสุขาภิบาลซอย 7 หมู่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา
จังหวัดตาก มีพื้นที่รวม 7.7 ตารางกิโลเมตร(6,812.5 ไร่)
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ฝากเหนือของถนนพหลโยธิน - เขื่อนภูมิพล กิโลเมตร
ที่ 14.800 เส้น เขตเป็นเส้นขนานกับถนนพหลโยธิน - เขื่อนภูมิพล ระยะ 200 เมตร
ขึ้นไปทางทิศเหนือแล้ววกขนานไปทางทิศตะวันออกจนถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ฟาก
เหนือของถนนพหลโยธิน - เขื่อนภูมิพล ตรงกิโลเมตรที่ 9.000
ทิศใต้ ติดต่อกับ จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานกับถนนพัฒนา 1 ไปทางทิศตะวันตกฟากตะวันออก
เขื่อนภูมิพล ตรงกิโลเมตรที่ 14.830 จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบหลักเขตที่ 1
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ฝั่ง
ตะวันออกปากทางแยกคลองส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา จากหลักเขตที่ 4 เป็น
เส้นเลียบฝั่งตะวันออกของคลองส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้ง
อยู่ฝั่งตะวันออกของคลองส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา ตรงระยะที่อยู่ห่าง
จากถนนพัฒนา 1 ทางทิศใต้ ระยะ 200 เมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งใต้ของแม่น้ำปิง ตรงจุดที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับถนนพหลโยธิน
เขื่อนภูมิพล ตรงกิโลเมตรที่ 14.830 จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบหลักเขตที่ 1
 
แผนที่
 
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ฝากเหนือของถนนพหลโยธิน - เขื่อนภูมิพล กิโลเมตรที่ 14.800 เส้น เขตเป็นเส้นขนานกับถนนพหลโยธิน - เขื่อนภูมิพล ระยะ 200 เมตร ขึ้นไปทางทิศเหนือแล้ววกขนานไปทางทิศตะวันออกจนถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ฟากเหนือของถนนพหลโยธิน - เขื่อนภูมิพล ตรงกิโลเมตรที่ 9.000
 
จากหลักเขตที่ 7
เป็นเส้นเลียบฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ำปิงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งใต้
ของแม่น้ำปิง ตรงจุดที่อยู่ใน
แนวตั้งฉากกับถนนพหลโยธิน
เขื่อนภูมิพล ตรงกิโลเมตรที่
14.830 จากหลักเขตที่ 8
เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบหลักเขตที่ 1
บ้านเหนือพัฒนา
บ้านสันประปา
บ้านใต้ร่วมใจสามัคคี
บ้านท่าโป่ง
บ้านห้วย
บ้านร่วมใจพัฒนา
บ้านท่าพิมาน
บ้านใต้ห้วย
บ้านใต้คลอง
บ้านสามเงาสามัคคี
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ฝั่ง
ตะวันออกปากทางแยกคลอง
ส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบฝั่ง
ตะวันออกของคลองส่งน้ำชลประทาน
1 ซ้าย 1 ขวา ถึงหลักเขตที่ 5
ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของคลอง
ส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา
ตรงระยะที่อยู่ห่าง จากถนนพัฒนา
1 ทางทิศใต้ ระยะ 200 เมตร
 
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานกับถนนพัฒนา 1 ไปทางทิศตะวันตกฟากตะวันออกเขื่อนภูมิพล ตรงกิโลเมตรที่ 14.830
จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ 1
 
จำนวนประชากร
       
  จำนวนประชากรทั้งหมด 2,886 คน
    ชาย 1,339 คน คิดเป็นร้อยละ 46.40
    หญิง 1,547 คน คิดเป็นร้อยละ 53.60
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,134 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 374.81 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านเหนือพัฒนา 192 207 399 146
2 บ้านใต้ร่วมใจสามัคคี 139 144 283 120
3 สันประปา 113 116 229 82
4 ท่าโป่ง 172 197 369 150
5 ท่าพิมาน 109 169 278 109
6 บ้านห้วย 152 173 325 131
7 ร่วมใจพัฒนา 189 222 411 157
8 ใต้คลอง 81 96 177 77
9 ใต้ห้วย 102 144 246 104
10 สามเงาสามัคคี 90 79 169 58
รวมทั้งสิ้น 1,339 1,547 2,886 1,134
 
 
เทศบาลตำบลสามเงา
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
 
เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ​63130
โทรศัพท์ : 055-800-606 โทรสาร : 055-800-606 ต่อ 111
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสามเงา
จำนวนผู้เข้าชม 643,047 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2567 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10