เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

หลักเกณฑ์การสรรหาทรัพยากรบุคคล


++ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
        
  -->> ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
(หมวด 4 การสรรหาบุคลากร)

               -->> ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562

++ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
        
   -->> ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
(หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)

++ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
        
   -->> ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัมนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

++ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
        -->> ประกาศคณะกรรมการการเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

++ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
        
 -->> ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
(หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)

            -->> ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

                  -->> ประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทสบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

↑ TOP