1963 1633 1231 1205 1442 1683 1587 1543 1702 1712 1948 1496 1148 1103 1350 1330 1055 1294 1998 1841 1247 1713 1279 1370 1056 1868 1921 1186 1349 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลสามเงา


เทศบาลตำบลสามเงา
ที่อยู่ หมู่ 3 ต.สามเงา  อ.สามเงา จ.ตาก ​63130

โทรศัพท์  055 - 800606
โทรสาร   055 - 800606 ต่อ 111

เว็บไซต์ http://www.samngaolocal.go.th

Facebook: เทศบาลตำบลสามเงา

E-mail : 5630307@dla.go.th

นายสมจิต  เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 055-800606 ต่อ 101 , 086-6789497
นายสุทธา  วงษ์ใหญ่ รองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 055-800606 ต่อ 102 , 097-9215490
นายอุดร  คำเจ็ก  รองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา 055-800606 ต่อ 103 , 086-7732752
นายกฤศพล อัศวิกุล  ปลัดเทศบาล  055-800606 ต่อ 201 , 081-5333985
นายเฉลียว  ภูดอนตอง รองปลัดเทศบาล   055-800606 ต่อ 202 , 089-8593267
ติดต่อสำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา 055-800606 ต่อ 200 , 204 , 206
ติดต่อกองช่างเทศบาลตำบลสามเงา  055-800606 ต่อ 400
ติดต่อกองการศึกษาเทศบาลตำบลสามเงา  055-800606 ต่อ 700
ติดต่อกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสามเงา  055-800606 ต่อ 500
ติดต่อกองคลังเทศบาลตำบลสามเงา  055-800606 ต่อ 300
ติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา 055-800771 055800606 ต่อ 602
ติดต่องานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา 055-800606 ต่อ 208
ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงา  055-800606 ต่อ 205  055-800-710  
สายด่วนเทศบาลตำบลสามเงา 199

     

↑ TOP