เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


23 พ.ย. 2566 เวลา 09:03:13

ประชุมเพื่อพิจารณายกร่างเทศบัญญัติยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร่างเทศบั

21 พ.ย. 2566 เวลา 22:27:32

ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ ของศูนย์เฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคระบาดในชุมชน

6 พ.ย. 2566 เวลา 23:28:45

ดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูล ณ วัดชลประทานรังสรรค์

6 พ.ย. 2566 เวลา 23:23:42

ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นซึ่งมีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

6 พ.ย. 2566 เวลา 23:20:33

ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นซึ่งมีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

6 พ.ย. 2566 เวลา 22:52:17

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV และพ่นหมอกควัน

26 ต.ค. 2566 เวลา 20:10:04

ลงพื้นที่พ่นละอองฝอย ULV และพ่นหมอกควัน ณ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

26 ต.ค. 2566 เวลา 20:08:49

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV และพ่นหมอกควัน ณ บ้านผู้ป่วยรัศมี 100 เมตร

26 ต.ค. 2566 เวลา 20:07:23

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV

23 ต.ค. 2566 เวลา 14:02:51

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV และพ่นหมอกควัน

23 ต.ค. 2566 เวลา 14:00:57

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นหมอกควัน

17 ต.ค. 2566 เวลา 09:50:04

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นหมอกควัน ณ บ้านผู้ป่วยรัศมี 100 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลสามเ

12 ต.ค. 2566 เวลา 22:46:10

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นหมอกควัน

12 ต.ค. 2566 เวลา 08:32:01

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นหมอกควัน

5 ต.ค. 2566 เวลา 09:58:08

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV และพ่นหมอกควัน ณ บ้านผู้ป่วยรัศมี 100 เมตร

↑ TOP