1983 1250 1384 1856 1686 1081 1941 1681 1891 1023 1268 1745 1971 1125 1128 1774 1563 1463 1724 1654 1664 1878 1312 1697 1395 1641 1251 1177 1273 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


5 มิ.ย. 2566 เวลา 10:58:11

รณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุรี่โลก

2 มิ.ย. 2566 เวลา 13:22:44

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและซ้อมแผนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด

2 มิ.ย. 2566 เวลา 13:18:32

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2566 ป

2 มิ.ย. 2566 เวลา 13:14:21

สำรวจลูกน้ำและพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

26 เม.ย. 2566 เวลา 12:28:25

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

21 เม.ย. 2566 เวลา 14:00:13

ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประจำปี 2566

14 เม.ย. 2566 เวลา 14:00:00

โครงการเทศบาลสีขาวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด ในสำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา

20 มี.ค. 2566 เวลา 08:30:10

ประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งขอรับงบประมาณส

20 มี.ค. 2566 เวลา 08:28:06

ดำเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตราย

20 มี.ค. 2566 เวลา 08:21:07

ลงพื้นที่ล้างรางระบายน้ำตั้งแต่บริเวณข้างธนาคาร ธกส. ไปจนถึงบริเวณหน้าร้านรวมทรัพย์พาณิช

20 มี.ค. 2566 เวลา 08:19:34

ลงพื้นที่สุ่มตรวจประเมินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล ของ เทศบาลตำ

10 ก.พ. 2566 เวลา 13:33:39

ประเมินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับตำบล ของ เทศบาลตำบลสามเงา

10 ก.พ. 2566 เวลา 13:23:38

ฉีดพรมน้ำ เพื่อดับความร้อนบริเวณกองขยะที่เกิควันไฟให้สนิท ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ปะทุขึ้

20 ม.ค. 2566 เวลา 09:06:51

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เรื่อง การเผาถ่าน ในพื้นที่ หมู่5 ตำบลสามเงา

2 ม.ค. 2566 เวลา 22:22:53

ตรวจสอบข้อร้องเรียน เรื่อง โรงงานผลิตเหยื่อตกปลาส่งกลิ่นเหม็น

↑ TOP