เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ


# หัวข้อ
1 การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 24 ม.ค. 2565 เวลา 20:39:49
2 การให้บริการ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสามเงา 1 พ.ค. 2564 เวลา 19:18:14
3 คู่มือมาตรฐานการให้บริการของเทศบาลตำบลสามเงา 1 พ.ค. 2564 เวลา 13:51:58
4 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการใช้บริการงานทะเบียนราษฎร 30 เม.ย. 2564 เวลา 23:13:41
5 ขั้นตอนการให้บริการ ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง 30 เม.ย. 2564 เวลา 23:12:30
6 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 30 เม.ย. 2564 เวลา 22:49:01
7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 30 เม.ย. 2564 เวลา 22:47:36
8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการระงับเหตุอัคคีภัย 30 เม.ย. 2564 เวลา 22:45:20
9 ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28 เม.ย. 2564 เวลา 19:59:30
10 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น 28 เม.ย. 2564 เวลา 19:53:26
11 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 เม.ย. 2564 เวลา 19:46:40
12 คู่มือการประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 27 เม.ย. 2564 เวลา 09:37:26
13 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 26 เม.ย. 2564 เวลา 17:57:12
14 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รัยเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลสามเงา 26 เม.ย. 2564 เวลา 17:55:11
15 คู่มือประชาชน 26 เม.ย. 2564 เวลา 17:51:07
↑ TOP