เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

มาตรการป้องกันการทุจริต


# หัวข้อ
1 ประกาศใช้คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลสามเงา 25 เม.ย. 2566 เวลา 13:17:23
2 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) ของเทศบาลตำบลสามเงา 21 มี.ค. 2566 เวลา 20:12:18
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบปนระมาณ พ.ศ.2566 9 มี.ค. 2566 เวลา 11:08:45
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลสามเงา 9 มี.ค. 2566 เวลา 10:51:03
5 ประกาศใช้คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทสบาลตำบลสามเงา 25 ก.พ. 2566 เวลา 10:58:14
6 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องมาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ของเทศบาลตำบลสามเงา 25 ก.พ. 2566 เวลา 10:49:43
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลสามเงา 17 ต.ค. 2565 เวลา 16:47:56
8 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3 มี.ค. 2565 เวลา 20:35:27
9 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 1 มี.ค. 2565 เวลา 15:20:06
10 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 มี.ค. 2565 เวลา 15:16:18
11 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30 ธ.ค. 2564 เวลา 12:53:22
12 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 ธ.ค. 2564 เวลา 07:57:53
13 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 ธ.ค. 2564 เวลา 07:52:52
14 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสามเงา "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2565" 30 ธ.ค. 2564 เวลา 07:48:10
15 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 ธ.ค. 2564 เวลา 07:46:19
16 รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (9 ธันวาคม 2564) 15 ธ.ค. 2564 เวลา 08:38:07
17 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 ต.ค. 2564 เวลา 14:54:52
18 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (พ.ศ.2564) 7 ก.ย. 2564 เวลา 22:14:01
19 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 7 ก.ย. 2564 เวลา 22:06:20
20 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 7 ก.ย. 2564 เวลา 22:01:04
21 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 7 ก.ย. 2564 เวลา 21:58:43
22 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 7 มิ.ย. 2564 เวลา 10:24:56
23 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสามเงา " สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2564" 21 เม.ย. 2564 เวลา 14:32:46
24 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 21 เม.ย. 2564 เวลา 14:32:24
25 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 เม.ย. 2564 เวลา 16:10:22
26 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 เม.ย. 2564 เวลา 16:09:58
27 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 ต.ค. 2563 เวลา 14:03:30
28 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 เม.ย. 2563 เวลา 15:25:57
29 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:10:14
30 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2563 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:09:30
31 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:09:08
32 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:08:48
33 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:08:28
34 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:07:50
35 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:06:05
36 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:05:45
37 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:04:01
↑ TOP