เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน


# หัวข้อ
1 คู่มือการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลสามเงา 16 ก.พ. 2566 เวลา 09:42:28
2 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของเจ้าหน้าที่งานพัสดุของเทศบาลตำบลสามเงา 16 ก.พ. 2566 เวลา 09:37:29
3 มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 20 ก.ย. 2564 เวลา 18:53:07
4 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 เม.ย. 2564 เวลา 22:15:43
5 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับแก้ไข) 30 เม.ย. 2564 เวลา 22:11:32
6 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 30 เม.ย. 2564 เวลา 22:08:52
7 คู่มือการประชุมสภาท้องถิ่น 30 เม.ย. 2564 เวลา 21:44:31
8 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 เม.ย. 2564 เวลา 21:40:24
9 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2564 เวลา 21:38:30
10 คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2560 - 2564) 30 เม.ย. 2564 เวลา 21:33:56
11 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 30 เม.ย. 2564 เวลา 21:31:14
12 คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 เม.ย. 2564 เวลา 21:29:27
13 คู่มือการใช้งาน e-PlanNACC สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 เม.ย. 2564 เวลา 21:27:58
14 การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2562 10 มิ.ย. 2563 เวลา 16:16:01
15 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลังฯ ของอปท. 5 มิ.ย. 2563 เวลา 09:31:36
16 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 17 เม.ย. 2563 เวลา 08:55:46
17 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง กำหนดผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลสามเงา 17 เม.ย. 2563 เวลา 08:55:26
18 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา 17 เม.ย. 2563 เวลา 08:54:38
19 หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสามเงา 16 เม.ย. 2563 เวลา 11:20:28
20 มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และจริยธรรมปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 15 มี.ค. 2563 เวลา 07:09:20
21 มาตรฐานการควบคุมภายใน 15 มี.ค. 2563 เวลา 07:07:24
↑ TOP