ข่าวทั่วไป


รับโอนย้ายพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหาร ระดับต้น)

ออกสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดแนวเขตในการทำแนวกันไฟ

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง วิศวกรโยธา(ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน1 ตำแหน่ง

รับชม VDO พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙ เทศบาลสามเงา จ.ตาก

ช่วยเหลือประชาชน


เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป(เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2500)

ข่าวกิจกรรม


จัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน 2560

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา

เทศบาลสามเงา จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปี 2560

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากเยี่ยมเยียนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลสามเงา

นายอำเภอสามเงาตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางปฎิบัติ

ประชาคมชาวบ้านตำบลสามเงา เพื่อก่อสร้างสะพาน

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามเงา

รูปภาพ / กิจกรรม