ข่าวทั่วไป


ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 - 18 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราป้าย พ.ศ. 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

รับฟังการมอบนโยบายจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการออกตัดกิ่งไม้ บริเวณชุมชนบ้านใต้คลอง

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ตัดกิ้งไม้ที่ล้ำถนน บริเวณชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

ต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณถนนเข้าเขื่อนภูมิพล

กองช่าง


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการบูรณถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการบูรณถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ขอประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด จัดเก็บปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดบ้านจัดสรร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

กำหนดการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


ออกเยี่ยมบ้านสตรีและครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม

โครงการจัดกิจกรรมของเยาวชน ประจำปี 2563

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือครอบครัวของเด็กและสตรีที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม

ข่าวกิจกรรม


เดินขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.ตาก และ ส.อบจ.ตาก

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2562-2564)

ประชาคมโครงการก่อสร้างของหมู่บ้านท่าปุย หมู่ที่ 5

ประชุมประชาคม เพื่อหาแนวทางแก้ไข ในการเคลื่อนย้ายท่อสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 2/2563

ส่วนการคลัง


ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

งานตรวจสอบภายใน


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองการศึกษา


รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีการศึกษา 2564

ประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดแข่งกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองการศึกษา


1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงานและโครงการ  งานระบบสารสนเทศ  และงานงบประมาณ
         1.1  งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1.1.1  งานสารบรรณ
                     1.1.2  งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
                     1.1.3  งานประสานงานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
                     1.1.4  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                     1.1.5  งานรักษาความสะอาด  เป็นระเบียบ  และความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                     1.1.6  งานของพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำประโยชน์
                     1.1.7  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
                     1.1.8  งานสวัสดิการต่าง ๆ
                     1.1.9  งานด้านการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                     1.1.10  งานการประชาสัมพันธ์
                     1.1.11  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         1.2  งานแผนงานและโครงการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1.2.1  กำหนดและประสานงานนโยบายการบริหารการศึกษาระหว่างหน่วยงานหลัก การศึกษาท้องถิ่น  
                     1.2.2  ส่งเสริม  สนับสนุน ในการจัดทำและกำหนดนโยบายการศึกษา  ขององค์กรท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
                     1.2.3  ประสานกำหนดแผนการส่งเสริม   พัฒนาการจัดการภายในของท้องถิ่นและสถานศึกษา
                     1.2.4  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดทำแผนจัดการศึกษาของท้องถิ่นและสถานศึกษา  ตลอดจนธรรมนูญสถานศึกษา
                     1.2.5  จัดทำแผน  แผนงานกิจกรรม  โครงการ  ในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษา
                     1.2.6  ดำเนินการประสานการจัดตั้ง  ยุบเลิกสถานศึกษา
                     1.2.7  พิจารณาวิเคราะห์ / โครงการ / กิจกรรมเพื่อเสนอแนะการจัดต้อง / จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษา  โดยใช้ผลการวิเคราะห์ หรือผลการประเมิน
         1.3  งานระบบสารสนเทศ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1.3.1  รวมรวบ  จัดทำ  จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา   สถิติ   และข้อสนเทศทางการศึกษา
                     1.3.2  พัฒนาวิธีการ   กระบวนการในการรวบรวม  จัดเก็บ  จัดทำข้อมูลทางด้านการศึกษาสารสนเทศและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
                     1.3.3  ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของท้องถิ่นในภาพรวม  เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทางการศึกษา
         1.4  งานงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1.4.1  งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของสำนัก เช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ  การทำหนังสือชี้แจง
                          โต้ตอบด้าน  งบประมาณ   การพิจารณา  จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
                     1.4.2  งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของสำนัก
                     1.4.3  งานเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  เช่น  การวางฎีกา  เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทน ตัวเงิน  การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท  
                          ทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชี  ทำรายงานการบัญชี
                     1.4.4  งานการพัสดุ   เช่น  งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ  จัดหา  จัดจ้าง  เบิกจ่าย  ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ   ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ 
                          เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ

 

2.  ส่วนบริหารการศึกษา
        2.1  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
                     2.1.1  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                           - การสอบคัดเลือก
                           - การบรรจุ
                           - การแต่งตั้ง
                           - การโอน ย้าย
                           - การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  การพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
                           - การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           - การเลื่อนระดับ
                           - การดำเนินการทางวินัย  การร้องเรียน  ร้องทุกข์
                           - การประเมินผลการปฏิบัติงาน
                           - การออกจากราชการ
                           - การช่วยราชการ
                                               
                     2.1.2  งานวางแผนบุคลากรและทะเบียนประวัติ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                           - งานวิเคราะห์อัตรากำลังทางการศึกษา
                           - การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล  และลูกจ้าง
                           - การขออัตราและจัดสรรอัตรากำลัง
                           - การพัฒนาบุคลากร  การลาศึกษาต่อ
                           - การฝึกอบรมสัมมนา  การศึกษาดูงาน
                           - การปฐมนิเทศ
                           - การจัดทำทะเบียนประวัตติและบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
                           - การรายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล
                           - การจากกรณีต่าง ๆ พนักงานครูเทศบาลสังกัดสถานศึกษา

2.2  ฝ่ายกิจการโรงเรียน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษาปฐมวัย  งานโรงเรียน  และงานกิจการนักเรียน

                           2.2.1  งานการศึกษาปฐมวัย   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                           - การจัดตั้งการศึกษาปฐมวัย  การถ่ายโอนศูนย์เด็กเล็ก
                           - การรับนักเรียน
                           - การประสานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ  การจัดการศึกษาปฐมวัยในระบบโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                           - การส่งเสริมและประสานการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  อาหารกลางวัน และพัสดุการศึกษา
                     2.2.2  งานโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนทั่วไปและงบประมาณจากเทศบาล
                           - งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล  (จำนวนโรงเรียน  จำนวนอาคาร  ครู  นักเรียน)
                           - งานตรวจสอบหลักฐาน  เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
                           - งานพิจารณาจัดตั้ง  ยุบเลิกโรงเรียน
                           - งานพิจารณาจัดตั้ง  ยุบเลิกโรงเรียน
                           - งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์คู่มือครูสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน
                           - งานเผยแพร่ข่าวสาร  เอกสารต่าง ๆ กฎระเบียบ   และนโยบายของทางราชการ อันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน
                           - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
                           - งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
                           - งานปลูกฝังวินัย   และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
                           - งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
                           - งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                              

2.3  ฝ่ายวิชาการ   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
                    2.3.1  งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                         - ประสานการใช้หลักสูตรระหว่างหน่วยงานหลักทางการศึกษาของชาติกับองค์กรท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
                         - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาแก่องค์กรท้องถิ่นและสถานศึกษา
                         - ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการพัฒนาบุคลกรทางการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
                         - ประสานการดำเนินการด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนและค่า GPA ระหว่างหน่วยงานหลักทางการศึกษาของชาติและองค์กรท้องถิ่นและสถานศึกษา
                         - ประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนการสอน
                         - ส่งเสริม  สนับสนุนและประสาน / พัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพการเรียนการสอน
                         - งานส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการ / การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา/การวิจัยในชั้นเรียน / การแนะแนว  การนิเทศ
                         - สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการใช้หลักสูตร  แก่บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
                         - งานส่งเสริม  พัฒนาเครือข่าย  พัฒนาการศึกษาครูต้นแบบ / ครูแกนนำ /คณะกรรมการพัฒนาวิชาการชุดต่าง ๆ
                         - การประสานดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติกับองค์กรท้องถิ่นและสถานศึกษา
                         - ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำและกำหนดมาตรฐานและเครื่องมือการศึกษาของท้องถิ่นและสถานศึกษา
                         - ประสานและส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรับรองการประกันภายนอก
                         - ประสานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรท้องถิ่นและสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
                         - สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น
                    2.3.2  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
                         - ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพการเรียนการสอน
                         - การประสาน  ส่งเสริม  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
                         - ส่งเสริม  สนับสนุน  การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
                         - บริการใช้สื่อและเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษา

3. ส่วนศาสนา  และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน  และฝ่ายส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม

  3.1  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาในหน้าที่ของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   งานกีฬาและนันทนาการ  และงานสวนจราจร
                    3.1.1  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                         - งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
                         - งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
                         - งานควบคุมตรวจสอบ  นิเทศติดตามผล  วัดผลกิจกรรมเยาวชน
                         - งานชุมชนต่าง ๆ  เช่น  การอยู่ค่ายพักแรม
                         - งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
                         - งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                     3.1.2  งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                         - กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
                         - จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก  เยาวชน   และประชาชนทั่วไป
                         - การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ
                         - การดูแล  บำรุงรักษาสนามกีฬา  และอุปกรณ์การกีฬา
                         - การขออนุญาตให้สนามกีฬา  อุปกรณ์การกีฬา  และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
                         - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดรับมอบหมาย
 
  3.2  ฝ่ายส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกิจการศาสนา  และงานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม
                     3.2.1 งานกิจการศาสนา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                         - กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา  ศีลธรรมและจริยธรรม
                         - การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา   กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม
                         - การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
                         - ประชาสัมพันธ์งานด้านการศาสนา  การส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม
                         - การจัดนิเทศ  การจัดตั้งชมรม  มูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม
                         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                     3.2.2  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                         - กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรม  ท้องถิ่น  งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  และงานอนุรักษ์ทรัพยากร
                          สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
                         - การดำเนินกิจกรรม  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
                         - การติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงาน
                         - ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
                         - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

รูปภาพ / กิจกรรม