ข่าวทั่วไป


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้ออกเยี่ยมติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

เทศบาลตำบลสามเงา ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ตัดกิ้งไม้ที่ล้ำถนน บริเวณชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

ต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณถนนเข้าเขื่อนภูมิพล

เกิดเหตุไหม้ป่าด้านหลังร้านตัดผมช่างนพ หมู่ 5 บ้านท่าปุย

กองช่าง


สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดบ้านจัดสรร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

กำหนดการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม

โครงการจัดกิจกรรมของเยาวชน ประจำปี 2563

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือครอบครัวของเด็กและสตรีที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม

ประชุมหารือเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมสอนเด็กเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงาร่วมกิจกรรมร้อยรักทักทอใจ สานสายใยมุติตา

กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมพนักงาน และ กิจกรรมจิตอาสาเดือนกันยายน 2653

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 2/2563

ประชุมประชาคมขอมติการตัดต้นไม้ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง

การประชุมเตรียมจัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1/2563

ส่วนการคลัง


ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

งานตรวจสอบภายใน


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดตาก


# หัวข้อ ไฟล์
1 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 25/2563
Download
2 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 24/2563
Download
3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 23/2563
Download
4 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 22/2563
Download
5 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 21/2563
Download
6 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 20/2563
Download
7 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 19/2563
Download
8 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 18/2563
Download
9 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 17/2563
Download
10 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 16/2563
Download
11 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 15/2563
Download
12 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 14/2563
Download
13 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 13/2563
Download
14 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 12/2563
Download
15 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 11/2563
Download
16 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 10/2563
Download
17 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 9/2563
Download
18 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 8/2563
Download
19 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 7/2563
Download
20 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 6/2563
Download
21 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 5/2563
Download
22 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 4/2563
Download
23 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 3/2563
Download
24 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 2/2563
Download
25 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 1/2563
Download

รูปภาพ / กิจกรรม