ข่าวทั่วไป


รับมอบจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมสำหรับใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนและเย็บหน้ากากอนามัย

เทศบาลตำบลสามเงารับโอนย้ายวิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ "COVID -19"

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปี พ.ศ.2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ตัดกิ้งไม้ที่ล้ำถนน บริเวณชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

ต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณถนนเข้าเขื่อนภูมิพล

เกิดเหตุไหม้ป่าด้านหลังร้านตัดผมช่างนพ หมู่ 5 บ้านท่าปุย

กองช่าง


ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดบ้านจัดสรร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

กำหนดการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสามเงา

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

เยี่ยมบ้าน นายสมชัย แสงสว่าง เพื่อประสานส่งต่อขอรับการช่วยเหลือ

ลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส จำนวน 4 ราย

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

กิจกรรม “Big Cleaning ” วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

กิจกรรม “Big Cleaning ” วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

"ตู้ปันสุข" เทศบาลตำบลสามเงา พร้อมแบ่งปันความสุขบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ส่วนการคลัง


ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

งานตรวจสอบภายใน


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตฯประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตําบลสามเงา

การประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


# หัวข้อ ไฟล์
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2562
Download
2 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562
Download
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2562
Download
4 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2562
Download
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2562
Download
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2562
Download
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2562
Download
8 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
Download
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
Download
10 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2562
Download
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2562
Download
12 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2561
Download
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2561
Download
14 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
Download
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
Download
16 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561
Download
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2561
Download
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน 2561
Download
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม 2561
Download
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2561
Download
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2561
Download
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2561
Download
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2561
Download
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2561
Download
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Download
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2561
Download
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2560
Download
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
Download
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2560
Download
30 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2561
Download
31 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2561
Download
32 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2561
Download
33 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2561
Download
34 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561
Download
35 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561
Download
36 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561
Download
37 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Download
38 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561
Download
39 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560
Download
40 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
Download
41 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560
Download
42 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2560
Download
43 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560
Download
44 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2560
Download
45 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2560
Download
46 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2560
Download
47 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2560
Download
48 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2560
Download
49 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
Download
50 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2560
Download
51 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2559
Download
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 60 ซม.x110 ซม. จำนวน 8 ชุด และติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 70 ซม.x110 ซม. จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Download
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งกันสาด ขนาด 160 ซม.160 ซม. จำนวน 4 ชุด และติดตั้งกันสาด ขนาด 260 ซม.x100 ซม. จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Download
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหุ่นสัตว์ในป่าหิมพานต์ หุ่นพญานาค และฐานหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Download
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
Download
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
Download
57 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2560
Download
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
Download
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
Download
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
Download
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
Download
62 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2559
Download
63 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2559
Download
64 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล(ขยายถนนและไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสุขาภิบาลซอย ๗) ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
65 ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ด้านหถังสูง) หมู่ที่ ๓ ตำบลสามเงา อ.สามเงา จังหวัดตาก
Download
66 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ หน้าเทศบาลตำบลสามเงา
Download
67 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาลสาย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
68 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาลซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download
69 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
Download

รูปภาพ / กิจกรรม